Anmälan till årsstämma 2019

Aktieägarna i Zenicor Medical Systems AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 28 maj kl 17:00, som äger rum i Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm. Inregistreringen öppnar kl 16.00. Före stämman serveras kaffe och smörgås.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast onsdagen den 22 maj 2019 anmäla sig till bolaget dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 maj 2019.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före onsdagen den 22 maj 2019 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Anmälan

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras

- per telefon 08-442 68 66 vardagar kl 09.00-16.00 eller
- per brev till Zenicor Medical Systems AB "Årsstämman 2019", Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm.

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig per telefon eller post enligt ovan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär, vänligen se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.


Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)