Anmälan till årsstämma 2020

 

Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2020 kl 16:00Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl 15:00.


Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels senast onsdagen den 22 april 2020 anmäla sin avsikt att delta i stämman, dels i god tid före onsdagen den 22 april 2020 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.


Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.


Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före onsdagen den 22 april 2020 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.


Anmälan kan även göras
- per telefon 08-402 91 54 vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till Wihlborgs Fastigheter AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm


Ombud och fullmakt

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här. Fullständig information finns i kallelsen till årsstämman på denna webbplats. Aktieägare som ska företrädas av ombud skall utfärda skriftlig fullmakt som insänds i original tillsammans med anmälan till Wihlborgs Fastigheter AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Använd gärna Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2020. Behandling sker i enlighet med Wihlborgs Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)