Anmälan till årsstämma i Starbreeze AB 2020

Årsstämma i Starbreeze AB kommer att hållas onsdagen den 13 maj 2020 kl 16:00 biograf Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm Inregistreringen till stämman börjar kl 15:30.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast torsdagen den 7 maj 2020
  • och anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 7 maj 2020

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:
- skriftligen till Starbreeze AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 7 maj 2020. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till post . Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2020. Behandling sker i enlighet med Starbreeze AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Pnr: