Anmälan till årsstämma i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Årsstämman hålls torsdagen den 9 maj 2019 kl 15:00 på Grand Hôtel, S. Blasieholmshamnen 8, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 14:00.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig nedan till och med fredagen den 3 maj 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-697 31 91 .

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 3 maj 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via anmälningsformuläret nedan, utan hänvisas till telefon 08-697 31 91 . Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten "Blankett för fullmakt". Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Swedish Orphan Biovitrum AB (publ), Att: S. Rauston, 112 76 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via anmälningsformuläret nedan.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-697 31 91 , mellan kl 09.00 och 16.00.