Årsstämman hålls onsdagen den 20 mars 2019 kl 13:00 i Sundsvall, Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1. Inregistrering till årsstämman börjar kl 11:30. En lättare förtäring serveras före stämman.

Anmälan till stämman kan göras längst ner på denna sida.

Aktieägare, som önskar delta på stämman ska

  • dels torsdagen den 14 mars 2019 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
  • dels senast torsdagen den 14 mars 2019 anmäla sin avsikt att delta i stämman. En sådan anmälan kan göras nedan. Anmälan kan även göras per telefon 060-19 33 00 eller per post till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Koncernstab juridik, "Årsstämma", 851 88 Sundsvall.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan registrering i aktieboken ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 14 mars 2019. Aktieägaren bör i sådana fall underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före torsdagen den 14 mars 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via SCAs hemsida, utan hänvisas till telefon 060-19 33 00. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Vänligen sänd in fullmakt i original och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman till: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Koncernstab juridik, "Årsstämma", 851 88 Sundsvall.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas nedan.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 060-19 33 00, mellan kl 08.00 och 17.00.

Anmälan

Personnummer: -