Anmälan till årsstämma i NIBE Industrier AB 2019

Årsstämma i NIBE Industrier AB kommer att hållas tisdagen den 14 maj 2019 kl 17:00 i Sparbankshallen Markaryd, Ola Mårtens väg 8, 285 38 Markaryd. Inregistreringen till stämman börjar kl 15:30.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast onsdagen den 8 maj 2019
  • och anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 8 maj 2019

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:

- per telefon +46 - 433 27 36 00, vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till NIBE Industrier AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 8 maj 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till telefon +46 - 433 27 36 00. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se den integritetspolicy som finns tillgänglig på bolagets webbplats, Integritetspolicy.

.
Pnr: