Anmälan till Mekonomens årsstämma 2019

Aktieägarna i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, kallas till årsstämma torsdagen den 2 maj 2019 kl 16:00 på Vasateatern, Vasagatan 19 i Stockholm. Registrering till årsstämman börjar kl. 15:00.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 april 2019, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 25 april 2019.

Aktieägare som är privatperson och som själv önskar delta i stämman kan anmäla sig här nedan genom att ange personnummer och följa fortsatta anvisningar.

Anmälan kan även göras skriftligen under adress Mekonomen Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 90 47.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd torsdagen den 25 april 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som vill låta sig företrädas av ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här utan hänvisas att anmäla sig skriftligen eller per telefon (se ovan).

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Använd gärna blanketten "Blankett för fullmakt".

Den som företräder juridisk person ska kunna uppvisa bestyrkt kopia av registreringsbevis (ej äldre än ett år) eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Personnummer: -