Årsstämma 2019

Årsstämman hålls fredagen den 3 maj 2019 kl 13:00 på IVA Konferens, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Inregistrering till årsstämman börjar kl 12:00. En lättare förtäring serveras före stämman.

Aktieägare, som är privatperson med svenskt personnummer och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m fredagen den 26 april 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 92 74.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 26 april 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Medicovers hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 92 74. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis, eller motsvarande dokumentation som utvisar behörig firmatecknare, för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis, eller motsvarande dokumentation som utvisar behörig firmatecknare, i god tid före stämman till: Medicover AB, Årsstämma 2019, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Medicovers hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 92 74, mellan kl 09.00 och 16.00.

Anmälan

Personnummer: -