Anmälan till årsstämma 2019

Årsstämma i Lifco AB (publ) äger rum fredagen den 26 april 2019 kl 14:00 i Bonnierhuset, Torsgatan 21, Stockholm.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels senast torsdagen den 18 april 2019 anmäla sin avsikt att delta i stämman, dels i god tid före torsdagen den 18 april 2019 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före torsdagen den 18 april 2019 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Ombud och fullmakt

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här. Fullständig information finns i kallelsen till årsstämman på denna webbplats. Aktieägare som ska företrädas av ombud skall utfärda skriftlig fullmakt som insänds i original tillsammans med anmälan till Lifco AB, Att: Årsstämman, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Använd gärna Fullmaktsformuläret.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2019. Behandling sker i enlighet med Lifco AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)