Årsstämma 2019

Årsstämma i LeoVegas AB hålls på Stockholm Grand, Sveavägen 45, Stockholm, onsdagen den 29 maj 2019.

Anmälan att delta i LeoVegas AB:s årsstämma 2019

LeoVegas AB håller årsstämma onsdagen den 29 maj 2019 kl 12:30 Stockholm Grand, Sveavägen 45, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 11:30.

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här till och med torsdagen den 23 maj 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 97 eller under adress LeoVegas AB, c/o Euroclear Sweden, ”Årsstämma”, Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per torsdagen den 23 maj 2019 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud m.m.

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via LeoVegas hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 90 97. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten "Blankett för fullmakt". Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: LeoVegas AB, c/o Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm.

Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.leovegasgroup.com, och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För instruktioner kring fullmakter se gärna fullmaktsinstruktioner

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas nedan.

Anmälan

-

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 97, vardagar mellan kl 09.00 och 16.00.

Lämnade uppgifter kommer enbart att användas i samband med den årsstämman och därmed nödvändig registrering och bearbetning för upprättande av deltagarförteckning och röstlängd, vänligen se Integritetspolicy .