Årsstämma i Lammhults Design Group AB (publ) 2019

Årsstämman hålls torsdagen den 25 april 2019 kl 17:00 i Abstracta AB´s lokaler i Lammhult, Lammengatan 2, Lammhult. Inregistreringen till stämman börjar kl 16:00.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast onsdagen den 17 april 2019
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast onsdagen den 17 april 2019

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:

- per telefon 08-402 92 45, vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till Lammhults Design Group AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 17 april 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till telefon 08-402 92 45. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2019. Behandling sker i enlighet med Lammhults Design Group AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Pnr: