Anmälan till årsstämma i
ICA Gruppen AB 2020

Årsstämma i ICA Gruppen AB (publ) hålls tisdagen den 21 april 2020 kl 14:00 på Rigoletto, Kungsgatan 16, i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13:00.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 15 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta på årsstämman senast klockan 17.00 onsdagen den 15 april 2020.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta på stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före onsdagen den 15 april 2020 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras
- per telefon 08-402 90 40
- per post under adress: ICA Gruppen AB, "Årsstämma 2020", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig elektroniskt, utan ombeds göra anmälan per telefon eller via post. Till en sådan anmälan ska biläggas en fullmakt, se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.icagruppen.se/dataskydd/#!/aktieagare.