Anmälan till årsstämma i HEXPOL AB (publ) 2020

Årsstämma i HEXPOL AB (publ) äger rum tisdagen den 28 april 2020 kl 15:00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö. Inregistrering till årsstämman börjar kl 14:00.

Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset kommer försiktighetsåtgärder vidtas i samband med stämman. Stämman kommer hållas så kort som möjligt och ingen förtäring kommer att erbjudas i anslutning till stämman. Aktieägare, ombud och biträden som uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka eller tillhör en riskgrupp bör inte delta i stämman. Aktieägare bör överväga möjligheten att rösta via ombud. Bolaget följer händelseutvecklingen noga och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder. Vi ber aktieägare att följa bolagets hemsida www.hexpol.com för uppdaterad information.

Aktieägare, som önskar delta vid årsstämman skall

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 22 april 2020,
  • dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress HEXPOL AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 90 49 eller via bolagets hemsida www.hexpol.com, senast onsdagen den 22 april 2020.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här, se nedan, t o m onsdagen den 22 april 2020, då anmälan till årsstämman stänger.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste före onsdagen den 22 april 2020 genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta vid årsstämman. Detta innebär att aktieägare som vill delta i årsstämman måste vara införd och direktregistrerad i aktieboken redan per onsdagen den 22 april 2020. Förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via HEXPOLs hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 90 49. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: HEXPOL AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden, men under rådande omständigheter vill vi uppmana aktieägare att i största möjliga mån undvika att utnyttja möjligheten att ha med biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via HEXPOLs hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 49, mellan kl 09.00 och 16.00.

Personnummer:

-