Årsstämma 2019

Anmälan till årsstämma i Hemfosa Fastigheter AB (publ) 2019

Årsstämman hålls tisdagen den 7 maj 2019 kl 14:00 på Berns, Berzelii Park, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 13:00.

En lättare förtäring serveras före stämman.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m torsdagen den 2 maj 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 92 96.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 30 april 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Hemfosas hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 92 96. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Hemfosa Fastigheter AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma 2019", Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Hemfosas hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 92 96, mellan kl 10.00 och 16.00.

Anmälda personers personuppgifter kommer att behandlas för årsstämman 2019 bland annat i syfte att möjliggöra deltagande och omröstning vid stämman.

Personnummer: -