​BOLAGSSTYRNING

Anmälan att delta i Gunnebo AB:s extra bolagsstämma 2019

Den extra bolagsstämman hålls måndagen den 26 augusti 2019 kl 10:00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49 i Göteborg. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 09:30.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här till och med tisdagen den 20 augusti 2019, då anmälan till den extra bolagsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 010-209 50 20 eller under adress Gunnebo AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 5181, 402 26 Göteborg.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 20 augusti 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Gunnebos hemsida, utan hänvisas till telefon 010-209 50 20. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten "Blankett för fullmakt". Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Gunnebo AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 5181, 402 26 Göteborg.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas nedan.

Frågor avseende bolagsstämman besvaras på telefon 010-209 50 20, mellan kl 09.00 och 17.00.

För information om hur dina personuppgifter behandlas i anledning av den extra bolagsstämman se Integritetspolicy

Anmälan:  -