Anmälan till extra bolagsstämma i FM Mattsson Mora Group AB (publ) 2020

Extra bolagsstämma hålls tisdagen den 29 september 2020 kl 14:00 i bolagets lokaler, Mora Armaturs gamla fabrikslokal, Östnorsvägen 100 i Mora. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 13:30.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m onsdagen den 23 september 2020, då anmälan till bolagsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 0250-59 60 05.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 21 september 2020. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via FM Mattsson Mora Group's hemsida, utan hänvisas till telefon 0250-59 60 05. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: FM Mattsson Mora Group AB (publ), "Extra bolagsstämma", Box 408, 792 27 Mora.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via FM Mattsson Mora Group's hemsida.

Frågor avseende bolagsstämman besvaras på telefon 0250-59 60 05, mellan kl 09.00 och 14.00.

Personnummer: -