Anmälan till årsstämma i Fabege AB 2020

Årsstämma i Fabege AB kommer att hållas torsdagen den 2 april 2020 kl 15:00 SFs lokaler inne i Mall Of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A. Entren till stämmolokalen öppnas klockan 14.15. Inregistreringen till stämman börjar kl 14:15.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast fredagen den 27 mars 2020
  • och anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 27 mars 2020

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:

- per telefon 08-402 90 68, vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till Fabege AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 27 mars 2020. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till telefon 08-402 90 68. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2020. Behandling sker i enlighet med Fabege AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Pnr: