Anmälan till årsstämma 2019 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum onsdagen den 27 mars 2019 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 13:30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 mars 2019, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 21 mars 2019.

Aktieägare som är privatperson (över 16 år) och önskar gå på stämman kan anmäla sig här. Aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här. Vänligen se ytterligare information här.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken torsdagen den 21 mars 2019 för att ha rätt att delta i årsstämman.

Tolkning

Då delar av stämman kan komma att hållas på engelska får ni gärna i samband med anmälan ange om ni önskar tolkning till svenska.

Besök Ericsson Studio

Före årsstämman finns möjlighet att besöka Ericsson Studio för att få en inblick i Ericssons verksamhet. Tre visningar finns tillgängliga, kl. 12.00, kl. 12.45 samt kl. 13.30 för aktieägare som anmält sitt deltagande i samband med anmälan till årsstämman. Mer information om möjligheten att besöka Ericsson Studio finns här. Du är också välkommen att ringa 08-402 90 54 för mer information.

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Ange personnummer: -
Vägbeskrivning Integritetspolicy English version