Anmälan till årsstämma 2020 i Telefonaktiebolaget LM Ericsson

Telefonaktiebolaget LM Ericssons årsstämma äger rum tisdagen den 31 mars 2020 kl. 15:00 i Kistamässan, Arne Beurlings Torg 5, Kista/Stockholm. Inpassering till årsstämman börjar kl. 14:00.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2020, dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 25 mars 2020.

Aktieägare som är privatperson (över 16 år) och önskar gå på stämman kan anmäla sig här. Aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här. Vänligen se ytterligare information här.

Delta via ombud

Ericsson vill påminna aktieägare om möjligheten att inte delta i stämman personligen. Istället kan de utse ett ombud som röstar å deras vägnar. Aktieägare som vill utse ett ombud för att rösta å deras vägnar kan hitta relevanta formulär på Ericssons webbplats.

Euroclear Sweden AB har informerat Ericsson om att de, utan kostnad, erbjuder en möjlighet för aktieägare som är privatpersoner att utse ett ombud anvisat av Euroclear Sweden för att rösta i enlighet med aktieägarens instruktioner. Ericsson välkomnar detta initiativ. Mer information om detta erbjudande från Euroclear finns på Euroclears webbplats. Som ett alternativ kan aktieägare som anmält sig till stämman lämna sin fullmakt till Euroclear Sweden personligen vid Kistamässan mellan klockan 10.00 och 14.30 den 31 mars.

Förvaltarregistrerade aktier

Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt vara införd i aktieboken onsdagen den 25 mars 2020 för att ha rätt att delta i årsstämman.

Tolkning

Då delar av stämman kan komma att hållas på engelska får ni gärna i samband med anmälan ange om ni önskar tolkning till svenska.

Vi tänker på miljön

I samband med anmälan ber vi dig att informera oss om du inte önskar utskrift av stämmomaterialet på stämmodagen.

Ange personnummer: -
Vägbeskrivning Information om hur dina personuppgifter behandlas English version