Anmälan till extra bolagsstämma i Eolus Vind AB (publ) 2020

Stämman hålls torsdagen den 27 augusti 2020 kl 11:00 på Kulturhuset, Vattugatan 18 i Hässleholm. Inregistreringen till stämman börjar kl 10:30.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast fredagen den 21 augusti 2020
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 21 augusti 2020

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:

- per telefon 08-402 90 41, vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till Eolus Vind AB, "Extra bolagsstämma", Box 95, 281 21 Hässleholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 21 augusti 2020. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till telefon 08-402 90 41. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2020. Behandling sker i enlighet med Eolus Vind ABs Integritetspolicy for bolagsstämmor.

Personnummer: