Anmälan till årsstämman

Årsstämman hålls torsdagen den 22 augusti 2019 kl 14:00 på Moderna Muséet, Skeppsholmen, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 13:00.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m fredagen den 16 augusti 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 92 80 eller under adress Elekta AB, "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Utöver att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 16 augusti 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Elektas hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 92 80. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Elekta AB, "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Elektas hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 92 80, mellan kl 09.00 och 16.00.

Personnummer: -