Anmälan till årsstämma 2019

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 29 april 2019 kl 15:00 på Gothia Towers, Mässans gata 24, Göteborg.

DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 23 april 2019, dels senast tisdagen den 23 april 2019 anmält sin avsikt att delta i stämman.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, begärs hos den som förvaltar aktierna och måste vara verkställd tisdagen den 23 april 2019. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras

- per telefon 031-750 07 21 vardagar kl 09.00-16.00 eller
- via epost: Klicka här
- per brev till Elanders AB, "Årsstämman", Flöjelbergsgatan 1C, 431 35 Mölndal

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig per telefon eller post enligt ovan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär, vänligen se Fullmaktsformuläret.

PROGRAM FÖR AKTIEÄGARNA

14.30 Inregistrering öppnas
15.00 Årsstämman startar

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)