Extrastämma i AB Edsbyns Elverk (publ) 2021

Stämman hålls onsdagen den 3 november 2021 kl 17:00 i Pingstkyrkan, Långgatan 12 i Edsbyn. Inregistreringen till stämman börjar kl 15:00.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast tisdagen den 26 oktober 2021
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 28 oktober 2021

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:

- per telefon 08-402 91 33, vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till AB Edsbyns Elverk (publ), "Extrastämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 26 oktober 2021. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till telefon 08-402 91 33. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för stämman 2021. Behandling sker i enlighet med AB Edsbyns Elverks Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Pnr: