Årsstämma


Årsstämma 2019

Anmälan att delta i Camurus AB:s årsstämma 2019

Årsstämma hålls torsdagen den 9 maj 2019 kl 17:00på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Ideon Science Park, Lund. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 16:00.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här till och med fredagen den 3 maj 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 046-286 38 90 eller under adress Camurus AB, c/o Euroclear Sweden, "Årsstämman", Box 191, 101 23 Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 3 maj 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Camurus hemsida, utan hänvisas till telefon 046-286 38 90. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten "Blankett för fullmakt". Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Camurus AB, c/o Euroclear Sweden, "Årsstämman", Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får till bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas nedan.

Frågor avseende den årsstämma besvaras på telefon 046-286 38 90, mellan kl 09.00 och 16.00.

Anmälan