Anmälan till årsstämman 2020 logo

Välkommen till årsstämman

Välkommen till Beijer Almas årsstämma som äger rum onsdagen den 25 mars 2020 kl 18:00 i Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1, Uppsala. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 17:00.

Deltagande

För att få delta i årsstämman ska aktieägare dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB torsdagen den 19 mars 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 19 mars 2020. Anmälan kan göras här på webben eller via e-post info@beijeralma.se, per telefon 018-15 71 60.

Förändringar kring Beijer Almas årsstämma

För att minska risken för spridning av Coronaviruset görs tillfälliga förändringar kring Beijer Almas årsstämma. För mer information, läs vår pressrelease här.

Inträdeskort

Inträdeskort som berättigar till deltagande i årsstämman kommer att sändas ut före årsstämman. Inträdeskorten beräknas vara aktieägarna tillhanda senast måndagen den 23 mars 2020. Om inträdeskort inte kommit aktieägare tillhanda före årsstämman kan nytt inträdeskort, mot uppvisande av legitimation, erhållas vid informationsdisken.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att få delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden. Sådan inregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 19 mars 2020 och bör begäras i god tid dessförinnan.

Ombud

Aktieägare som inte själv avser att delta i årsstämman kan anmäla ombud att företräda sina aktier vid stämman. Använd gärna den här fullmakten. Observera att när fullmakt lämnas från juridisk person ska en kopia av registreringsbevis som styrker firmatecknarens behörighet bifogas fullmakten. Observera också att fullmakten skall vara daterad. Läs mer om instruktioner för fullmakten.

Biträde

Aktieägare som vill medföra ett eller två biträden ska anmäla detta till bolaget inom den tid och på det sätt som gäller för anmälan om aktieägares deltagande.

Ärende

Fullständig kallelse med dagordning och beslutsförslag kommer att publiceras på webben, läs mer om årsstämman 2020. Bolagets årsredovisning hålls tillgänglig från och med 4 mars 2020 . Årsredovisningen kommer även att distribueras till aktieägarna.

Anmäl dig här

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas.

Personnummer

-

 

(ÅÅÅÅ) (MM) (DD)   (nnnn)