Årsstämma i Tethys Oil AB 2019

Årsstämman hålls onsdagen den 15 maj 2019 kl 15:00 i lokalen Stockholm, Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 14:30.

En lättare förtäring serveras i samband med stämman.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m torsdagen den 9 maj 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 92 12.

Aktieägare ska för att få delta vid stämman

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 maj 2019,
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019 per post på adress Tethys Oil AB, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon 08-402 92 12.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före torsdagen den 9 maj 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få rätt att delta i stämman.

Ombud mm

Aktieägare som företräds av ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Tethys Oils hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 92 12. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Tethys Oil AB, c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm. Fullmaktsformulär finns finns här: Fullmaktsblankett.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Tethys Oils hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 92 12, mellan kl 10.00 och 16.00.

Personnummer: -