Årsstämma

Årsstämman i Swedish Match AB (publ) hålls tisdagen den 9 april 2019 kl 15:30 på Skandia, Drottninggatan 82, i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 14:30.

Årsstämma 2019

Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 3 april 2019, dels har anmält avsikt att delta i årsstämman till Swedish Match senast onsdagen den 3 april 2019, då anmälan måste vara Swedish Match tillhanda.

Aktieägare, som är privatperson och som önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m onsdagen den 3 april 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 42.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste registrera om aktierna i eget namn så att man är införd som aktieägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före onsdagen den 3 april 2019 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna så att omregistreringen är verkställd onsdagen den 3 april 2019.

Ombud m.m.

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Swedish Match webbplats, utan hänvisas till telefon 08-402 90 42. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av aktieägare som är en juridisk person skall kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis och eventuella andra behörighetshandlingar i god tid före stämman till: Swedish Match AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Swedish Match hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 42, mellan kl 09.00 och 16.00.

Ange personnummer: -