Årsstämma i Sweco AB (publ) 2019

ANMÄLAN

Årsstämma hålls torsdagen den 11 april 2019 kl 15:00, på Fotografiska, Stadsgårdshamnen 22 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 14:00. Efter stämman bjuds på lättare förtäring.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här på Swecos hemsida till och med fredagen den 5 april 2019. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 73 mellan 09:00 och 17:00 eller per brev under adress Sweco AB, ”Sweco Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 5 april 2019. Kontakt bör tagas med förvaltaren i god tid före sistnämnda datum.

OMBUD OCH JURIDISKA PERSONER

Aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Swecos hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 90 73. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten "Blankett för fullmakt". Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman till adress: Sweco AB, ”Sweco Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 73, mellan kl 09.00 och 17.00.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för årsstämman 2019.

Personnummer: -