Anmälan till extra bolagsstämma i Starbreeze AB 2020

Extra bolagsstämma i Starbreeze AB kommer att hållas torsdagen den 13 augusti 2020 kl 14:00 Mannheimer Swartling Advokatbyrås lokaler, Norrlandsgatan 21, Stockholm. Inregistreringen till stämman börjar kl 13:30.

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämmann ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast fredagen den 7 augusti 2020
  • och anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 7 augusti 2020

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:
- skriftligen till Starbreeze AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 7 augusti 2020. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till post . Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för den extra bolagsstämmann 2020. Behandling sker i enlighet med Starbreeze AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Pnr: