Anmälan till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2019

Årsstämman i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) hålls tisdagen den 26 mars 2019 kl 13:00 i Konserthuset, Stockholm.

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud måste anmäla sig skriftligt med ingivande av fullmakt under adress Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m onsdagen den 20 mars 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 0771-23 18 18 .

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i eget namn. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (genom bank eller annan förvaltare) måste därför, utöver att anmäla sig till stämman, begära att bli tillfälligt införd i den av Euroclear förda aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 20 mars 2019. Observera att detta också gäller aktieägare som har en depå i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)