Årsstämma hålls tisdagen den 30 april 2019 kl 11:00Radisson Blu Waterfront Hotel, Nils Ericsons Plan 4 i Stockholm.

Inregistrering till stämman börjar kl 10:30.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m onsdagen den 24 april 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 65.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 24 april 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Radisson Hospitalitys hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 90 65. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Radisson Hospitality AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Radisson Hospitalitys hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 65, mellan kl 09.00 och 16.00.

Anmälan
Personnummer: -