Årsstämma 2020

Årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) hålls fredagen den 15 maj 2020 kl 13:00 i Paradox Interactives lokaler på Magnus Ladulåsgatan 4 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 12:30.

Poströstning

Paradox har beslutat att aktieägare före årsstämman 2020 ska kunna utöva sin rösträtt genom digital poströstning. Paradox uppmanar aktieägare att använda denna möjlighet för att minimera antalet personer som fysiskt närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av Coronavirus (Covid-19)

Aktieägare kan till och med den 11 maj 2020 poströsta digitalt via denna länk https://esign.simplesign.io/online/289681/Poströsta.Aktieägare som utövar sin rösträtt genom digital poströstning behöver inte särskilt anmäla sig till årsstämman.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här till och med måndagen den 11 maj 2020, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-401 43 13.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 9 maj 2020. (OBS eftersom lördagen den 9 maj 2020 är en lördag kommer aktieboken att avse förhållandena per 8 maj 2020 och aktieägare måste därför vara införd i aktieboken denna dag). Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Paradox Interactives hemsida, utan hänvisas till telefon 08-401 43 13. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Paradox Interactive AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Paradox Interactives hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-401 43 13, mellan kl 10.00 och 16.00.

Anmälda personers personuppgifter kommer att behandlas för årsstämman 2020 bland annat i syfte att möjliggöra deltagande och omröstning vid stämman.

Personnummer: -