Anmälan att delta i Pandox AB:s årsstämma 2019

Årsstämman hålls onsdagen den 10 april 2019 kl 10:00Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 09:30. Enklare förtäring serveras från 09:00

Rätt att delta vid bolagsstämma

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 april 2019, dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 4 april 2019.

Aktieägare, som är privatperson och önskar delta personligen i årsstämman, kan anmäla sig via hemsidan genom att ange sitt personnummer nedan och fylla i efterfrågade uppgifter. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 91 53 eller till adress Pandox AB, c/o Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig per telefon 08-402 91 53 eller till adress Pandox AB, c/o Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm i enlighet med kallelsen.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid stämman, genom förvaltarens omsorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering ska vara verkställd torsdagen den 4 april 2019. Berörda aktieägare bör underrätta sina förvaltare härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten "Blankett för fullmakt".. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Pandox AB, c/o Euroclear Sweden, "Årsstämma", Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får till årsstämman medföra högst två biträden och dessa ska anges i anmälan. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas nedan.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 91 53, mellan kl 09.00 och 16.00.

Anmälan

-