Anmälan till årsstämma i NCC AB (publ) 2019

Årsstämman i NCC AB (publ) äger rum tisdagen den 9 april 2019 kl 16.30 på Norra Latin, Drottninggatan 71 B i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 15.30, då kaffe serveras.

DELTAGANDE

Aktieägare som önskar delta i stämman ska senast onsdagen den 3 april 2019, dels anmäla sig till bolaget, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dessa i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före onsdagen den 3 april 2019 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras
- per telefon 08-402 92 54 vardagar kl 09.00-17.00 eller
- skriftligen till NCC AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person måste anmäla sig per telefon eller post enligt ovan. Sker deltagandet med stöd av fullmakt skall denna, jämte - för det fall fullmaktsgivaren är juridisk person - vidimerat registreringsbevis eller annan handling utvisande firmatecknares behörighet, insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Fullmakt måste uppvisas i original. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär, vänligen se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2019. Behandling sker i enlighet med NCC AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)