Anmälan till extra bolagsstämma i Kinnevik AB 2020

Aktieägarna i Kinnevik kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 19 augusti 2020 kl 10:00 på Convendum på Regeringsgatan 30 i Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl. 09:30.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken torsdagen den 13 augusti 2020, och
  • anmäla sin avsikt att delta senast torsdagen den 13 augusti 2020

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta i den extra bolagsstämman. För att denna omregistrering ska vara genomförd torsdagen den 13 augusti 2020 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Information om poströstning inför extra bolagsstämman
Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till Kinnevik AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, i god tid före bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”). Med anledning av utbrottet av coronaviruset som orsakar COVID-19 och för Kinneviks aktieägares säkerhet, har Kinnevik beslutat att aktieägare inför extra bolagsstämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Formulär för poströstning och länk till digital poströstning finns på Kinneviks hemsida www.kinnevik.com under rubriken ”Bolagsstämma” (som finns under avsnittet ”Bolagsstyrning”). Aktieägare ombes att poströsta för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid extra bolagsstämman och därmed bidra till att motverka smittspridning.

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:
- per telefon 08-402 91 36, vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till Kinnevik AB, "Extra bolagsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Aktieägares personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se: Integritetspolicy for bolagsstämmor.

Pnr: