Årsstämma 2020

Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma tisdagen den 2 juni 2020 kl 15:00 City Conference Centre, Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 14:30.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Indutrade uppmanar aktieägarna att använda sig av möjligheten till poströstning i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen.

En aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara upptagen i bolagsstämmoaktieboken och ha anmält sitt deltagande enligt ovan, använda ett särskilt formulär. Formuläret finns tillgängligt på www.indutrade.se. Det går även att poströsta digitalt via denna länk Poströst.

Ifyllda och undertecknade formulär skickas digitalt via BankID eller i original till Indutrade Aktiebolag, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till generalmeetingservices@euroclear.eu.

Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Indutrade tillhanda senast måndagen den 1 juni 2020 kl. 17.00. Formuläret skickas med fördel in redan i samband med aktieägarens anmälan till stämman. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har bolaget beslutat att ingen dryck eller förtäring kommer att serveras, att sedvanliga anföranden kommer att minimeras samt att vissa begränsningar kommer att införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Indutrade uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning. Indutrade följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2020 och har anmält sitt deltagande i årsstämman till bolaget senast onsdagen den 27 maj 2020. Anmälan görs via formulär nedan, per post till Indutrade AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-401 43 12.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken onsdagen den 27 maj 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud mm

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid årsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid årsstämman, skickas in till bolaget senast fredagen den 29 maj 2020. Fullmakt måste uppvisas i original. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman till: Indutrade AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett.

Biträden

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Biträden till aktieägare som är privatpersoner kan anmälas via Indutrades hemsida

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-401 43 12, mellan kl 10.00 och 16.00.

Anmälda personers personuppgifter kommer att behandlas för årsstämman 2020 bland annat i syfte att möjliggöra deltagande och omröstning vid årsstämman.

Personnummer: -