Årsstämma 2019

Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl 16:00 IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 15:00.

Deltagande

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 3 maj 2019. Anmälan görs via formulär nedan, per post till Indutrade AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-401 43 12.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken fredagen den 3 maj 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud mm

Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast måndagen den 6 maj 2019. Fullmakt måste uppvisas i original. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Indutrade AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett.

Biträden

Aktieägare har rätt att medföra ett eller två biträden. Biträden till aktieägare som är privatpersoner kan anmälas via Indutrades hemsida

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-401 43 12, mellan kl 10.00 och 16.00.

Anmälda personers personuppgifter kommer att behandlas för årsstämman 2019 bland annat i syfte att möjliggöra deltagande och omröstning vid stämman.

Personnummer: -