Anmälan till årsstämma i Fabege AB 2019


Årsstämma i Fabege AB (publ) kommer att hållas tisdagen den 2 april 2019 kl 15:00 i SFs lokaler inne i Mall Of Scandinavia, Salong 2, Råsta Strandväg 19A. Entren till stämmolokalen öppnas klockan 14.15.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 mars 2019, dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast onsdagen den 27 mars 2019.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering bör begäras i god tid före onsdagen den 27 mars 2019 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Anmälan kan även göras
- per telefon 08-402 90 68
- per post under adress: Fabege AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här. Vänligen se Fullmaktsformuläret.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2019. Behandling sker i enlighet med Fabege AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)