Anmälan till bolagsstämma

XX

XX

XX

Personnummer


Jag önskar delta
Förnamn Efternamn


E-post adress Mobilnummer


Antal medföljande biträden
Jag önskar företräda
Ägare att företräda:
Ange personnummer/organisationsnummer samt namn på den ägare du önskar företräda, klicka därefter på Lägg till Anmälda ägare
Persnr/Orgnr Namn
 
Om aktieägare poströstar genom ombud, ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas