Anmälan till årsstämma i Eolus Vind AB (publ) 2019

Årsstämman hålls lördagen den 26 januari 2019 kl 15:00 på Kulturhuset, Vattugatan 18 i Hässleholm. Inregistreringen till stämman börjar kl 14:30.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken senast måndagen den 21 januari 2019
  • dels anmäla sin avsikt att delta senast måndagen den 21 januari 2019

Aktieägare, som är privatperson kan anmäla sig här men anmälan kan även göras:

- per telefon 08-402 90 41, vardagar kl 09.00-16.00 eller
- skriftligen till Eolus Vind AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 21 januari 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig här, utan hänvisas till telefon 08-402 90 41. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2019. Behandling sker i enlighet med Eolus Vind ABs Integritetspolicy for bolagsstämmor.

För att anmäla sig till Eolus seminarium – Förnybart – det nya normala - Klicka här.

Personnummer: