Anmälan till årsstämma 2020

Årsstämma i AB Electrolux (publ) hålls tisdagen den 31 mars 2020 kl 16:00 på Waterfront Konferenscenter, Nils Ericssons Plan 4, Stockholm Inregistreringen till stämman börjar kl 15:30.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels senast onsdagen den 25 mars 2020 anmäla sig till bolaget dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 mars 2020.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste registrera dem i eget namn för att kunna delta i stämman. Tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, bör begäras i god tid före onsdagen den 25 mars 2020 hos den bank eller fondförvaltare som förvaltar aktierna.

Aktieägare som är privatperson och önskar gå på stämman kan anmäla sig här.

Juridiska personer, och aktieägare som representeras genom ombud kan endast anmäla sig via:

  • telefon: 08-402 92 79
  • per post till AB Electrolux, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden, Box 191, 101 23 Stockholm

Aktieägare som vill låta sig representeras av ombud måste ställa ut en fullmakt till ombudet genom att fylla i ett Fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska en vidimerad kopia av registreringsbevis eller liknande dokument skickas med. Fullmakten i original och, i förekommande fall, registreringsbevis ska skickas till adressen ovan.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2020. Behandling sker i enlighet med Electrolux AB:s Integritetspolicy för bolagsstämmor.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)