Anmälan till årsstämma i Castellum AB (publ) 2020

Årsstämman hålls torsdagen den 19 mars 2020 kl 17:00 RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg Inregistreringen till stämman börjar kl 16:30.

Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd har Castellum, i anledning av Covid-19 (corona), beslutat att förändra arrangemanget runt sin planerade årsstämma. I enlighet med pressmeddelande som gått ut torsdag 12 mars 2020 är tid för inregistrering därför ändrad till 16.30, och fram till inregistrering ombedes aktieägare vänligen vänta utomhus. Vidare kommer inte någon förtäring eller dryck att erbjudas. För ytterligare information om åtgärder som vidtas i anledning av coronaviruset, se pressmeddelandet. Castellum följer noga utvecklingen av risken för smittspridning och ber alla som avser att delta på stämman att hålla sig uppdaterade via Castellums hemisda kring eventuella ytterligare åtgärder.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här
t o m fredagen den 13 mars 2020 då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-401 43 76 eller per post till: Castellum AB, "Årsstämma",c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23, Stockholm.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 13 mars 2020. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm
Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Castellums hemsida, utan hänvisas till telefon 08-401 43 76. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Castellum AB, "Årsstämma",c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23, Stockholm

Biträden
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Castellums hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-401 43 76 mellan kl 09.00 och 16.00.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2020. Behandling sker i enlighet med Castellum ABs Integritetspolicy for bolagsstämmor.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)