Anmälan till årsstämma i Castellum AB (publ) 2019

Årsstämman hålls torsdagen den 21 mars 2019 kl 17:00 RunAn, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg Inregistreringen till stämman börjar kl 16:00.

En lättare förtäring serveras före stämman.
Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här
t o m fredagen den 15 mars 2019 då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 031-60 74 00.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 15 mars 2019. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm
Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Castellums hemsida, utan hänvisas till telefon 031-60 74 00. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Castellum AB, "Årsstämma", Box 2269, 403 14, Göteborg

Biträden
Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Castellums hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 031-60 74 00 mellan kl 09.00 och 16.00.

För upprättande av röstlängden kommer dina personuppgifter att databehandlas, uppgifterna används endast för årsstämman 2019. Behandling sker i enlighet med Castellum ABs Integritetspolicy for bolagsstämmor.

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)