Investerare

Anmälan till årsstämma 2019 i Axfood Aktiebolag

Årsstämman hålls torsdagen den 21 mars 2019 kl 17:00 i Konserthuset (Stora Salen), Hötorget (huvudentré), i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 16:00.

En lättare förtäring serveras efter stämman.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m fredagen den 15 mars 2019, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 51.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s k rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd fredagen den 15 mars 2019 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Axfoods hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 90 51. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) i god tid före årsstämman till: Axfood Aktiebolag, "Årsstämman", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Använd gärna detta Fullmaktsformulär.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Axfoods hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 51, mellan kl 09.00 och 16.00.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se integritetspolicy på följande länk https://www.axfood.se/om-axfood/dataskydd/.

Personnummer:
-