Årsstämma 2018

Årsstämma i Skanska AB (publ) hålls fredagen den 13 april 2018 kl 10:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm.

Aktieägare som är privatperson kan anmäla sig här till och med måndagen den 9 april 2018, helst före kl. 12.00 eller per telefon 08-402 92 81, kl 09.00 - 16.00.

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per lördagen den 7 april 2018.

Aktieägare, som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridiska personer bör i god tid före stämman skicka in en fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar under adress: Skanska AB, "Årsstämman 2018", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

Inregistreringen öppnas kl. 09:00.

OBS! För att säkerställa att Din anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer anges. Om Du inte önskar uppge personnummer via Internet ber vi Dig istället göra anmälan per telefon eller skriftligen.

För upprättande av röstlängden kommer Dina personuppgifter att databehandlas.

Anmälan

Personnummer: -