Anmälan till Årsstämma i Skanska AB 2017
Årsstämma i Skanska AB (publ) hålls tisdagen den 4 april 2017 kl 10:00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Aktieägare som är privatperson kan anmäla sig här till och med onsdagen den 29 mars 2017, helst före kl. 12.00 eller per telefon 08-402 92 81, kl 09.00 - 16.00.

Aktieägare, som önskar delta i årsstämman, ska vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som Euroclear Sweden AB gör per onsdagen den 29 mars 2017.

Aktieägare, som vill låta sig representeras genom ombud och aktieägare som är juridiska personer bör i god tid före stämman skicka in en fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar under adress:

Skanska AB, Koncernstab Juridik, 112 74 Stockholm

Inregistreringen öppnas kl. 09:00.

OBS! För att säkerställa att Din anmälan hanteras korrekt är det väsentligt att personnummer anges. Om Du inte önskar uppge personnummer via Internet ber vi Dig istället göra anmälan per telefon eller skriftligen.


För upprättande av röstlängden kommer Dina personuppgifter att databehandlas.

Ange personnummer: -
(ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)
© Skanska AB 2017