Anmälan till årsstämma i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2017

Årsstämman i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) hålls tisdagen den 28 mars 2017 kl 13:00 i Konserthuset, Stockholm.

Aktieägare som vill låta sig representeras genom ombud måste anmäla sig skriftligt med ingivande av fullmakt under adress Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Årsstämman, Box 7832, 103 98 Stockholm.

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m onsdagen den 22 mars 2017, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 0771-23 18 18.

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i eget namn. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (genom bank eller annan förvaltare) måste därför, utöver att anmäla sig till stämman, begära att bli tillfälligt införd i den av Euroclear förda aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före onsdagen den 22 mars 2017. Observera att detta också gäller aktieägare som har en depå i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Personnummer: -
(inkl. sekelsiffror) (ÅÅÅÅ) (MM) (DD) (nnnn)