Årsstämman hålls fredagen den 23 mars 2018 kl 10:30 på Hotell Södra Berget, Södra Stadsberget 1, Sundsvall. Inregistrering till årsstämman börjar kl 09:00.

En lättare förtäring serveras före stämman.

Anmälan till stämman kan göras längst ner på denna sida.

Aktieägare, som önskar delta på stämman ska

  • dels lördagen den 17 mars 2018 vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (vänligen notera att då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i aktieboken redan på fredagen den 16 mars 2018)
  • dels senast måndagen den 19 mars 2018 anmäla sin avsikt att delta i stämman, en sådan anmälan kan göras nedan. Anmälan kan även göras per telefon 060-19 33 00 eller per brev till Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Koncernstab juridik, "Årsstämma", 851 88 Sundsvall.

Förvaltarregistrerade aktier

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig måste sådan aktieägare inregistrera sina aktier i eget namn. Sådan registrering i aktieboken ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast lördagen den 17 mars 2018 (vänligen notera att då avstämningsdagen infaller på en lördag måste aktieägare vara införd i aktieboken redan på fredagen den 16 mars 2018). Aktieägaren bör i sådana fall underrätta banken eller förvaltaren om detta i god tid före fredagen den 16 mars 2018. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via SCAs hemsida, utan hänvisas till telefon 060-19 33 00. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis, ej äldre än ett år, eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Koncernstab juridik, "Årsstämma", 851 88 Sundsvall.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via SCAs hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 060-19 33 00, mellan kl 08.00 och 17.00.

Anmälan

Personnummer: -