Årsstämma 2018

Årsstämma i Rottneros AB (publ), org. nr 556013-5872, äger rum onsdagen den 16 maj 2018 kl 14:00 i Spegelsalen, Rottneros Park, Sunne. Registrering till årsstämman börjar klockan 13:30.

Program för aktieägare

Före årsstämman erbjuds visning av Rottneros Bruk i Sunne

Kl. 11.30 Lunch i Spegelsalen i Rottneros Park
Kl. 12.15 Transport till fabriksvisning, tillbaka 13.30
Kl. 13.30 Registrering till årsstämman
Kl. 14.00 Stämman öppnas
Kl. 15.30 (ca) Kaffe serveras efter stämman avslutats

Aktieägare, som är privatperson och önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m onsdagen den 9 maj 2018, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 90 78.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 9 maj 2018. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.

Ombud mm

Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Rottneros hemsida, utan hänvisas till telefon 08-402 90 78. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsblankett. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbeviset för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis i god tid före stämman till: Rottneros AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Biträden

Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Rottneros hemsida.

Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-402 90 78, mellan kl 09.00 och 16.00.

Röstlängden upprättas genom databehandling av personuppgifter.

Personnummer: -