Årsstämma 2018

Årsstämma i Medivir AB (publ)

 • Årsstämma i Medivir AB (publ) hålls torsdagen den 3 maj 2018 kl 14:00på IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till bolagsstämman börjar kl 13:00.

  Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018, dels har anmält avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast torsdagen den 26 april 2018, då anmälan måste vara Medivir tillhanda.

  Aktieägare, som är privatperson och som önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m torsdagen den 26 april 2018, då anmälan till bolagsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-402 92 37 eller under adress Medivir AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm

  Förvaltarregistrerade aktier
  Aktieägare som önskar delta på stämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 april 2018. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före hos den bank eller värdepappersinstitut som förvaltar aktierna så att omregistreringen är verkställd torsdagen den 26 april 2018.

  Ombud m.m.
  Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Medivir webbplats, utan hänvisas att göra anmälan per telefon 08-402 92 37 eller under adress Medivir AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av aktieägare som är en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis och eventuella andra behörighetshandlingar i god tid före stämman till: Medivir AB, "Årsstämma", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

  Biträden
  Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Medivirs hemsida.

  Frågor avseende bolagsstämman besvaras på telefon 08-402 92 37, mellan kl 10.00 och 16.00.

   

  Ange personnummer: -

Sidan uppdaterad senast 15 december 2017