Årsstämma 2017

Årsstämma i Medivir AB (publ)

 • Årsstämman i Medivir AB (publ) hålls onsdagen den 3 maj 2017 kl 14.00 på IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl 13.00.

  Rätt att delta i stämman har den som dels är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 april 2017, dels har anmält avsikt att delta i årsstämman till bolaget senast den 26 april 2017, då anmälan måste vara Medivir tillhanda.

  Aktieägare, som är privatperson och som önskar gå på stämman, kan anmäla sig här t o m onsdagen den 26 april 2017, då anmälan till årsstämman stänger. Anmälan kan även göras per telefon 08-5468 3100, per e-post till enter@medivir.se eller under adress Medivir AB, Box 1086, 141 22 Huddinge.

  Förvaltarregistrerade aktier
  Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade och som önskar delta i stämman, måste registrera om aktierna i eget namn så att man är införd som aktieägare i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering kan vara tillfällig, s.k. rösträttsregistrering. Begäran om omregistrering bör ske i god tid före den 26 april 2017 hos den bank eller värdepappersinstitut som förvaltar aktierna så att omregistreringen är verkställd onsdagen den 26 april 2017.

  Ombud m.m.
  Omyndiga aktieägare, aktieägare som företräds genom ombud och aktieägare som är juridisk person kan inte anmäla sig via Medivir webbplats, utan hänvisas att göra anmälan per telefon 08-5468 3100, per e-post till enter@medivir.se eller under adress Medivir AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig fullmakt för ombudet. Använd gärna blanketten Fullmaktsformulär. Om fullmakten utfärdats av aktieägare som är en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbeviset eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Vänligen sänd in fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis och eventuella andra behörighetshandlingar i god tid före stämman till: Medivir AB, "Årsstämman", Box 1086, 141 22 Huddinge.

  Biträden
  Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid årsstämman medföra högst två biträden. Biträden till aktieägare som är privatperson kan anmälas via Medivirs hemsida.

  Frågor avseende årsstämman besvaras på telefon 08-5468 3100, mellan kl 09.00 och 16.00.

   

  Ange personnummer: -
  (inkl. sekelsiffror) (åååå) (MM) (DD) (nnnn)

Sidan uppdaterad senast 18 februari 2017